Kooperatif Binası ve Arsası Satılıyor, İhale Konusu ve Şekli Yayınlandı

Erzincan sınırlı sorumlu Demirkent beldesi Tarımsal kalkınma kooperatifi tasfiye ediliyor. Bu kapsamda Demirkent beldesinde bulunan Kooperatif binası ve arsası satılıyor. Satış ile ilgili şartname İhale konusu ve şekli yayımlandı.

Kooperatif Binası ve Arsası Satılıyor, İhale Konusu ve Şekli Yayınlandı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE –1

İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

a-) Mülkiyeti S.S Demirkent Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ’ne ait Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:137 adresinde bulunan Demirkent Köyü 248 Ada 1 Parsel sayılı 432,26 m2 arsa, aynı adreste 2210 parsel numarasına kayıtlı 1.307,77 m2 arsa ile bu iki taşınmaz üzerinde bulunan işletme binası, kalorifer dairesi, ardiye, çevre duvarları ve diğer müştemilat bulunan muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda belirtilen gayrimenkuller ile üzerindeki muhdesatlar 2 kademeli ihale usulü ile 1. aşamada kapalı teklif, 2. aşamada açık artırma usulü uygulanarak ihale ile satılacaktır.

b-) 248 Ada 1 Parsel sayılı 432,26 m2 arsa, aynı adreste 2210 parsel numarasına kayıtlı 1.307,77 m2 arsa ile bu iki taşınmaz üzerinde bulunan işletme binası, kalorifer dairesi, ardiye, çevre duvarları ve diğer müştemilat birlikte satılacaktır.

c-) İhaleye çıkarılan gayrimenkuller ile üzerinde bulunan binalar ve diğer muhdesatların muhammen Satış Bedeli :  248 Ada 1 Parsel sayılı 432,26 m2 arsa ; 520.000,00 TL  2210 parsel numarasına kayıtlı 1.307,77 m2 arsa ; 1.570.000,00 TL  248 Ada 1 Parsel sayılı 432,26 m2 arsa ve 2210 parsel numarasına kayıtlı 1.307,77 m2 arsa üzerindeki bina ve müştemilatlar 200.000,00 TL olmak üzere TOPLAM 2.290.000,00 TL ‘dir.  Geçici Teminat Miktarı = 2.000 TL ‘dir. Geçici teminat bedeli ödemeyen ihaleye katılamaz. Geçici teminat bedeli ihale yerinde ihale saatinden en az 15 dk evvel ihale komisyonuna tutanak karşılığında ödenecektir. İhale neticesinde ihale kendisinde kalmayan katılımcılara ihale bedeli derhal iade edilecektir. İhalede en yüksek bedeli teklif eden ihale alacaklısı şahıs ya da tüzel kişinin teminat bedeli ihale bedelinin tamamını ödeyene kadar ihale komisyonu uhdesinde tutulur. İhale bedeli, tahsil olunduğunda bu tutar toplam ihale bedelinden mahsup edilir. İhale alacaklısı eğer ihale bedelini verilen sürede ve tam olarak ödemez ise geçici teminat tutarı kooperatife gelir irad olunur.  Kooperatif üyeleri ihaleye teminatsız katılabilir, bunun dışındaki bütün katılımcılar teminat ödemek zorundadırlar.

d-) Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen gayrimenkullerin, S.S Demirkent Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tasfiye Memuru ve onun oluşturduğu ihale komisyonu tarafından 13/06/2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14:00’da Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:9 Merkez / Erzincan Adresinde bulunan Erzincan Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda 1. aşaması kapalı teklif usulü, 2. aşaması açık artırma usulü ile satışı gerçekleştirecektir. Teklif zarflarının komisyon huzurunda değerlendirilmek üzere açılmasına, istekleri halinde teklif sahipleri de nezaret edebileceklerdir. Teklif, ihale yerinde, ihale komisyonunda yer alan 2 format kullanılarak, teklif edilen bedel rakam ve yazı ile okunaklı olarak yazılıp imza edilerek teklif vermek için son tarih olarak belirlenen 13/06/2022 tarihi saat 14:30’e kadar kapalı zarf içerisinde (Teklif mektubu zarfa konularak, zarf üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi teklif verdiği konu açıkça yazılıp kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanmalıdır.) Yine ihale komisyonunda yer alan üst yazı formatı kullanılarak İhale Komisyonu ihale komisyonuna teslim edilerek teslim edildiğine dair sıra numarası alınacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara uygun olmayan, belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 14:30 itibarı ile kapalı zarf teklif aşaması sona erecek, katılımcılar huzurunda teklif mektupları açılacak ve tutanağa geçirilecektir. Tekliflerin tasnifi yapıldıktan sonra ihale teklifleri içerisinde en yüksek bedeli teklif eden 3 teklif sahibi ile saat 15:00 ‘den itibaren ihalenin açık artırma olarak yapılacak 2. kısmına geçilecektir. Açık artırma saat 15:30 ‘a kadar devam edecektir. İhale; açık artıma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden ihale katılımcısına kalacaktır.

e-) 13/06/2022 tarihinde ihale herhangi bir sebeple yapılamaz ise ve / veya ihale alacaklısı ihale bedelin ödemez ise ve / veya ihale komisyonu ihaleyi fesheder ise 23/06/2022 Perşembe Günü saat 14:00 Erzincan Tarım İl Müdürlüğü Konferans salonunda ikinci ihale yapılacaktır. 2. İhale 1. si ile aynı usul ve esaslara tabidir.

f-) İhale komisyonu gerekçe bildirmeksizin ihaleyi tek taraflı olarak feshedebilir. İhale komisyonunun ihaleyi feshetmesi halinde ihale alacaklısı kooperatife ve ihale komisyonuna karşı herhangi bir hukuki hak ileri süremez.

MADDE- 2- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI :

a-) Gayrimenkulün muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için 2.000 TL nispetinde geçici teminatı nakden ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 MADDE -3- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER :

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler ; şahıslar için kimlik belgesi, tüzel kişilikler için yetki belgesi, ihale geçici teminat bedelinin ihale komisyonuna ödendiğine ilişkin belge, ihale şartnamesi, şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) , Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi , Tüzel kişi adına teklif verilmesi halinde , teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır. Gayrimenkul satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde 3 belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 13/06/2022 tarihi Pazartesi günü saat 13:45’e kadar ihale komisyonuna sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE -4- İHALE KOMİSYONUNUN YETKİSİ :

 İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta veya yapılan ihaleyi iptal etmekte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama veya yapılan ihalenin iptali kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına/yapılan ihalenin iptaline karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE -5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ :

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı Kooperatif Tasfiye Memuru tarafından karar tarihinden itibaren en geç üç (3) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Tasfiye Memuru ve / veya İhale Komisyonunca karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. Tasfiye Memurunca onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (3) iş günü içerisinde alıcıya veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden tebliğ edilir, ihale alacaklısı tebliğden itibaren en geç 7 gün içerisinde ihale bedelinden geçici teminatı mahsup eder ve geriye kalan ihale bedelini ihale komisyonunun kendisine bildireceği iban numaralı hesaba TL cinsinden nakit olarak yatırılır. İhale bedelinin ödenmemesi halinde ihale iptal edilmiş sayılır, geçici teminat kooperatife irat kaydedilir.

MADDE -6-. HARÇ ve GİDERLER :

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, tapu harçları ve diğer giderleri ödemek, teklif verene aittir. Satım sonrası her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek satın alana aittir.

MADDE -7- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU :

Alıcı satış bedelini ihalenin kesinleştiğinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ihale bedelinden geçici teminat olarak yatırdığı bedel düşüldükten sonra kalan bakiyeyi ihale komisyonunun kendisine bildireceği kooperatife ait hesaba yatıracaktır. Gayrimenkul satımı için teklif veren ve kendisine satım yapılması uygun görülen alıcının şartnamede yer alan yükümlülüklerinin kısmen veya tümüyle şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda ihale iptal edilerek geçici teminat kooperatife gelir kaydedilecektir.

MADDE -8- İHALE KOMİSYONU VE TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU

İhale Komisyonu alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (3) günlük süre içinde gerekli izinleri alarak, satılan taşınmazın alıcıya tapu devir işlemlerini tamamlayacaktır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, alıcı, sürenin bitmesinden itibaren en çok on beş (15) gün içinde, on (10) gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Alıcıya teminat olarak yatırdığı meblağ iade edilir. 4

MADDE -9- SATIMDA TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER

Daha önce kendisine satım yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

MADDE -10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Kamu ihalelerinin tabi olduğu Usul ve Esaslar çerçevesinde karar verilecektir.

MADDE -11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ :

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde kooperatif merkezinin bulunduğu Erzincan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE -12-

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Taahhüt Eden veya Vekili İmzası : Adı-Soyadı : Görevi : Yasal Adresi : Tarih : Telefon No : Ben, ihale alacaklısı olarak taşınmazın satışına ait ihale şartnamesi ile bütün evrakı okudum ve aynen kabul ettim. Taşınmazın Tapu dairesi ve Belediye kayıtlarını, taşınmaz ve çevresinin özelliklerini inceleyerek kabul ettim. Mezkur Taşınmazın tamamını ……………………………............... (Yazıyla)..................................................................… Peşin Fiyatla, ayrıca satışla ilgili vergi ve harçlar ayrıca tarafımdan ödenmek kaydıyla satın almayı kabul ve taahhüt ederim. Adı – Soyadı : İmzası : Tarih

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 10:36

Hasan Çakmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
Sağlık Haberleri